Студентски Парламент је демократски организована заједница која заступа интересе студената, њихова права и залаже се за њихово остваривање као и одговорност студената за њихове поступке. Деловање Парламента Високе ICT школе је јавно. Седнице Студентског Парламента могу доћи сви студенти Високе ICT школе.

Органи Парламента су:
1) Предсеник Парламента
2) Сектор за општа питања
3) Информациони сектор
4) Хуманитарни сектор

Председик Парламента представља Парламент. Исто лице не може бити бирано на ову функцију више од четири пута. На одређено време може да преда део или сва своја Потпредседнику или Генералном секретару.

У изради...